Controller financeiro

Administración de empresas

Temario do curso

1. Xestión financeira
1.1. Introdución e conceptos financeiros básicos
1.2. Autofinanciación ou financiamento interno
1.3. Financiamento externo
1.4. O orzamento de tesourería
1.5. Xestión de cobranzas e pagos
1.6. Xestión de excedentes de tesourería
1.7. Análise de proxectos de investimento.

2. Contabilidade financeira
2.1. A cultura contable
2.2. Que é o patrimonio?
2.3. Metodoloxía contable
2.4. O plan xeral de contabilidade
2.5. Grupo 6: compras e gastos
2.6. Incremento do patrimonio
2.7. As existencias
2.8. O imposto sobre o valor engadido (IVE/IVE)
2.9. Cobranza: dereitos
2.10. O imposto sobre beneficios: empresas
2.11. Constitución de sociedades mercantís
2.12. Contabilidade na distribución de beneficios
2.13. Fuentes de financiamento: concepto e tipos
2.14. Implicacións das ampliacións de capital
2.15. Préstamos e pólizas de crédito
2.16. Leasing: concepto e contabilidade
2.17. Contabilidade do inmobilizado
2.18. Tipos de subvencións, doazóns e legados
2.19. Activos non correntes mantidos para a venda: definición, contabilización e axustes
2.20. Os investimentos financeiros
2.21. Créditos
2.22. A moeda estranxeira, fianzas, depósitos, periodificación contable e outras operacións
2.23. Contas anuais en pemes
2.24. Gastos e ingresos imputados ao patrimonio neto
2.25. Contas anuais normais.

3. Prevención do branqueo de capitais
3.1. Aspectos básicos do branqueo de capitais
3.2. Tipos, técnicas e etapas do branqueo de capitais
3.3. Medidas preventivas (I). Medidas preventivas do branqueo de capitais
3.4. Medidas preventivas (II). Control do branqueo de capitais
3.5. Medidas preventivas (III). Comercio de bens e movemento transfronteirizo de diñeiro
3.6. Medidas preventivas (IV): infraccións e sancións
3.7. A organización institucional e a amnistía fiscal de 2012.

 • Obxectivos do curso

  Planificar, controlar e xestionar a actividade financeira de particulares e empresas.

 • Duración do curso

  150 horas

 • Información do curso

  Custo

  • Curso gratuíto 100%

  Modalidad

  • Curso online, teleformación
  • Acceso ao material mediante unha plataforma de formación online dispoñible as 24 horas do día todos os días da semana
  • Titoría dispoñible durante o horario laboral para a xestión de incidencias e controlar a progresión formativa do alumnado

  Certificación

  • Diploma acreditativo do curso ao completar satisfactoriamente o itinerario docente
 • Curso dirixido a

  Persoas:

  • Desempregadas
  • Traballadoras en ERTE
  • Empregadas en PEMES
  • Autónomas

  Requisitos:

  • Ter como mínimo 16 anos de idade
  • Estar empadroado/a no municipio (*os datos serán verificados)
 • Código

  ADGN027PO