Datos Fiscais

Excmo. Concello de Ribeira

Actividade: Administración Pública.

CIF: P-1507400-H

Teléfono: 981 835 417 / 981 871 050

Fax: 981 871 610

Enderezo

Praza do Concello s/n

Santa Uxía de Ribeira

15960 A Coruña

E-mail: [email protected]

O Concello de Ribeira a través dos dominios ribeira.academy, ofrece esta web para facilitar o acceso público á información de que dispón.

O Concello de Ribeira non é responsable da exactitude e da actualización da información proveniente doutras persoas físicas ou xurídicas que conste na páxina web ou á que se remita. Tampouco se fai responsable do uso de terceiros da información contida aínda que tería que aterse ás advertencias específicas que consten por determinados documentos. Toda a información contida nos dominios ribeira.com e ribeira.es poderá ser modificada e actualizada polo Concello de Ribeira sen necesidade de aviso previo.

O Concello de Ribeira pon a dispor dos usuarios da web un enderezo de correo-e para que poidan manifestar as súas queixas e comentarios en relación cós contido e informacións que se faciliten a través da web, que serán debidamente atendidos correxindo de xeito inmediato aquelas situacións que representen un prexuízo, non respondan á verdade e supoñan ofensa para persoas ou colectivos.

Política de Privacidade

O CONCELLO DE RIBEIRA é a entidade e titular do website ribeira.es (en diante o “Website”), con domicilio social en PRAZA DO CONCELLO, S/N 15960, RIBEIRA, A CORUÑA con CIF número P 1507400 H

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE RIBEIRA (en adiante A ENTIDADE), con dirección PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 – RIBEIRA (A CORUÑA).

1.- DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE RIBEIRA é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en [email protected]

2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado “Comentarios”.

A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  • Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  • Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  • Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a entidade manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

3.- LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao chicar o botón “ACEPTAR”

4.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

5.- DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

  • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI.

CONCELLO DE RIBEIRA dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en CONCELLO DE RIBEIRA: PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 – RIBEIRA (A CORUÑA); [email protected]

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a CONCELLO DE RIBEIRA en PRAZA DO CONCELLO, S/N, 15960 – RIBEIRA (A CORUÑA); [email protected]

6.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

CONCELLO DE RIBEIRA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.